Voimassaolevat säännöt: 25.08.2021 14:22:17


NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELIYhdistyksen nimi on Sulasolin Helsingin piiri ry, sen kotipaikka on
Helsinki ja kieli on suomi.
Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä piiri, ja Sulasol
ry:stä käytetään nimeä Sulasol.


JÄRJESTÖLLINEN ASEMA JA TOIMINTA-ALUEPiiri on itsenäinen yhdistys, joka avustaa ja tukee Sulasolia sen
tarkoituksen toteuttamisessa. Piirin toiminta-alue on Helsingin
kaupunki.


TARKOITUS JA TOIMINTAPiirin tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä,
herättää kiinnostusta musiikkiin ja tukea musiikkitoiminnan
alueellista kehitystä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri avustaa ja tukee jäseniään
näiden musiikkitoimintaan liittyvissä asioissa, tekee alueellista
musiikin kasvatus-, neuvonta-, valmennus-ja opetustyötä, järjestää
jäsentilaisuuksia, yhteisesiintymisiä sekä laulu-ja soittojuhlia,
kehittää yhteistoimintaa musiikkijärjestöjen kanssa, avustaa
Sulasolia alueelliseen hallintoon liittyvissä tehtävissä, osallistuu
niiden valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, jotka Sulasol
tai siihen kuuluvat musiikkiliitot järjestävät piirin alueella sekä
on yhteydessä viranomaisiin tehden esityksiä sekä antaen ja
välittäen lausuntoja.Hankittuaan asianomaisen luvan, piiri voi toimintansa tukemiseksi
järjestää keräyksiä ja arpajaisia, hankkia varoja myymällä jäsen-ja
huomionosoitustuotteita ja harjoittamalla alaansa liittyvää
kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä ottaa vastaan avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja. Piiri voi omistaa kiinteistöjä ja
arvopapereita sekä perustaa ja hallinnoida rahastoja.


JÄSENETPiirin varsinaisiksi jäseniksi piirihallitus voi hyväksyä kaikki sen
alueella toimivat Sulasolin jäsenyhdistykset ja oppilaitosjäseniksi
kaikki sen alueella toimivat Sulasolin oppilaitosjäsenet.
Piirin kannattajajäseneksi piirihallitus voi hyväksyä henkilön tai
oikeustoimikelpoisen yhteisön.


Kannattajajäsenellä on piirikokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus
mutta ei äänioikeutta.Piirin jäsen tai oppilaitosjäsen voi erota ilmoittamalla siitä
kirjallisesti piirihallitukselle. Piirihallitus voi erottaa jäsenen
tai oppilaitosjäsenen joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin
piirin tarkoitusta tai jättää piirin sääntöjen määräämät velvoitteet
suorittamatta.Piirin kunniapuheenjohtajana voi olla yksi henkilo kerrallaan.
Piirikokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on
erittäin ansiokkaasti toiminut piirin puheenjohtajana.
Piirin kunniajäseneksi voi piirikokous kutsua henkilön, joka on
toiminut erittäin ansiokkaasti piirin tarkoitusperien hyväksi.
Näiden päätösten on oltava yksimielisiä.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on piirikokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.


MAKSUT JA VELVOITTEETVarsinainen jäsen suorittaa piirille henkilöjäsenmääräänsä
perustuvan jäsenmaksun, jonka piirin syyskokous vuosittain
määrittää.
Oppilaitosjäsen suorittaa piirille henkilöjäsenmääräänsä perustuvan
oppilaitosjäsenmaksun, jonka piirin syyskokous vuosittain määrittää.
Kannattajajäsen suorittaa piirille piirihallituksen vuosittain
määrittämän kannattajajäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole
jäsenmaksuvelvollisuutta.


TOIMIELIMETPiirin toimielimet ovat piirikokous ja piirihallitus.
Piirihallitus voi lisäksi asettaa toimikuntia eri tehtäviin.


PIIRIKOKOUS


10§
Vuosittain järjestetään kaksi (2) varsinaista piirikokousta,
kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.

Kevätkokouksessa:
Esitetään kertomus piirin edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös
ja tilintarkastajien lausunto,
vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille, käsitellään muut piirihallituksen esitykset sekä
asiat, jotka piirin jäsen on kirjallisesti ennen alkaneen vuoden
tammikuun viidettätoista (15) päivää esittänyt kevätkokouksen
käsiteltäväksi.


Syyskokouksessa:
Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus, hallituksen jäsenten
ja toimihenkilöiden korvaukset ja palkkiot, päätetään
piirihallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan piirihallituksen
puheenjohtaja ja jäsenet sekä yksi (1) tilintarkastaja, yksi (1)
toiminnantarkastaja ja heidän varahenkilönsä seuraavaksi
kalenterivuodeksi, käsitellään muut piirihallituksen esitykset sekä
asiat, jotka piirin jäsen on kirjallisesti ennen kuluvan vuoden
syyskuun viidettätoista (15) päivää esittänyt syyskokouksen
käsiteltäväksi.
Ylimääräinen piirikokous pidetään piirihallituksen kutsusta, milloin
piirihallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin yksi kymmenesosa
(1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti
piirihallitukselta pyytää määrätyn asian käsittelemiseksi.


11§
Jokaisella piirin varsinaisella jäsenellä on oikeus lähettää yksi
(1) edustaja kutakin alkavaa kahtakymmentäviittä (25) yhdistyksen
henkilöjäsentä kohti. Oppilaitosjäsenellä on oikeus lähettää yksi
(1) edustaja.
Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Edustaja voi kuitenkin
valtakirjalla käyttää koko yhdistyksensä äänimäärää.
Edustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen jäsen tai
oppilaitosjäsenen edustaja.


12§
Piirikokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kirjeitse tai
sähköpostitse jokaiselle piirin varsinaiselle jäsenelle,
oppilaitosjäsenelle sekä kannattajajäsenille, kunniapuheenjohtajalle
ja kunniajäsenille vähintään kymmentä (10) vuorokautta ennen
kokousta. Kokouskutsun yhteydessä on lähetettävä piirikokouksen
asialista.
Piirikokoukseen voi piirikokouksen tai piirihallituksen niin
päättäessä osallistua myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.


PIIRIHALLITUS

13§
Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuudesta kahteentoista
(6-12) jäsentä. Piirihallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.
Piirihallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu
itselleen sihteerin ja taloudenhoitajan. Piirihallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen jäsenten
tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokous on
päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi
vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.


14§
Piirihallitus johtaa piirin toimintaa lain, näiden sääntöjen ja
piirikokousten päätösten mukaisesti.
Piirihallitus kutsuu koolle piirikokoukset ja valmistelee niissä
käsiteltävät asiat.
Piirihallitus tekee kertomuksen piirin toiminnasta ja tilinpäätöksen
edelliseltä vuodelta,
toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle vuodelle,
piirikokoukselle esityksen piirin laulu- ja soittojuhlista,
piirikokoukselle esityksen kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten
kutsumisesta, esityksen Sulasolin liittohallitukselle piirin
jäsenten palkitsemisesta tai Sulasolin merkkiohjesäännön mukaisista
huomionosoituksista.
Piirihallitus valitsee piirin edustajat eri yhteisöihin,
toimikuntiin ja kokouksiin sekä kutsuu piirin kunniajäsenet.
Piirihallitus toimittaa Sulasolille vuosittain sen pyytämät tiedot
piirin toiminnasta.
Piirihallitus antaa ja välittää lausuntoja piiriä ja sen jäseniä
koskevissa asioissa.
Piirihallitus myöntää piirin merkkiohjesääntojen mukaiset
tunnustukset.


NIMEN KIRJOITTAMINEN


15§
Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä piirihallituksen jäsenen tai
piirihallituksen siihen oikeuttaman henkilön kanssa.


TILINPÄÄTOS JA TILINTARKASTUS


16§
Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään helmikuun
viidenteentoista (15) päivään mennessä tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on helmikuun viimeiseen päiväänmennessä annettava lausunto piirihallitukselle.


SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN


17§
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa piirikokouksen päätöksellä. Asiasta
on ilmoitettava kokouskutsussa ja muutoksen on tullakseen
hyväksytyksi saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista
äänistä.


PIIRIN PURKAMINEN


18§
Jos piiri ehdotetaan purettavaksi, on asia käsiteltävä sitä varten
koolle kutsutussa piirikokouksessa ja ehdotuksen on tullakseen
hyväksytyksi saatava vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista
äänistä. Tämä päätös on muuttumattomana vahvistettava vähintään
samalla ääntenenemmistöllä seuraavassa varsinaisessa
piirikokouksessa. Jos piiri purkautuu, on sen varat käytettävä
musiikinharrastuksen edistämiseen piirin alueella viimeisen
piirikokouksen päättämällä tavalla.

 


Säännöt on hyväksytty Sulasolin Helsingin piiri ry:n kevätkokouksessa 28.4.2021. Säännöt rekisteröity 25.8.2021.